Sunčev Sjaj

urednička bilješka:

Au­to­ri­ca sa­svim po­seb­ne ma­što­vi­to­sti, koja već go­di­na­ma sa­dr­žaj­no i je­zič­no iz­nim­no do­ra­đe­nim tek­sto­vi­ma obo­ga­ću­je dje­čje svje­to­ve, u ovoj je knji­zi oku­pi­la devet novih tek­sto­va u ko­ji­ma se poi­gra­va s do­ma­ćom, ali i eu­rop­skom tra­di­ci­jom. Ot­va­ra­ju­ći nam svoje svje­to­ve kroz koje se zr­ca­le naše sva­kod­nev­ni­ce, Sanja Lo­vren­čić pre­ple­će gusto tka­nje raz­li­či­tih mo­guć­no­sti iš­či­ta­va­nja bajki i time omo­gu­ću­je nji­ho­vu re­cep­ci­ju go­to­vo u ci­je­loj os­nov­no­škol­skoj po­pu­la­ci­ji (od onih ko­ji­ma će ih či­ta­ti drugi, do onih koji će ih sa­mo­stal­no ana­li­zi­ra­ti kao slike vla­sti­ta du­hov­no­ga ob­zor­ja). Kva­li­te­ta ovoga tek­sta, vid­lji­va u stil­skoj do­ra­đe­no­sti i sa­dr­žaj­noj slo­je­vi­to­sti, do­pu­nje­na je igrom s du­ho­vi­tim ilu­s­tra­ci­ja­ma jed­nog od naših naj­bo­ljih ilu­s­tra­to­ra, Sv­je­tla­na Ju­na­ko­vi­ća.(Anita Peti Stantić)